Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 21/10/2023

1. Definities

1.1 UrWeb verwijst naar een branding agency met adres op 9100 Sint-Niklaas, Houten Schoen 96C002, België, en geregistreerd onder ondernemingsnummer BE0805971515.

1.2 “Klant” verwijst naar een individu of entiteit die gebruik maakt van de diensten van UrWeb.

2. Diensten en Procedure

2.1 UrWeb biedt brandingdiensten aan, waaronder web design, branding, content creatie, social media management en graphics.

2.2 Klanten kunnen ons contacteren via het contactformulier op onze website, e-mail op info@urweb.be en telefoonnummer +32 3 318 30 24. We zullen een consultatie houden om de behoeften van de klant te begrijpen, een offerte opstellen op basis van deze behoeften, de overeengekomen diensten uitvoeren en na voltooiing een factuur sturen.

3. Tarieven en Betalingsvoorwaarden

3.1 Tarieven voor onze diensten worden in overleg met de klant bepaald en worden vermeld in de offerte.

3.2 Betalingsvoorwaarden voor B2B-transacties

3.2.1 Betaaltermijn: De klant stemt ermee in om de verschuldigde bedragen te betalen binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.2.2 Aanbetaling: Voor aanvang van de dienstverlening kan UrWeb een aanbetaling verlangen. Deze aanbetaling zal worden afgetrokken van het totaalbedrag van de factuur.

3.2.3 Facturering en Betaling: UrWeb zal de klant een factuur sturen op basis van de overeengekomen diensten en tarieven. Facturen worden verstuurd via e-mail naar het opgegeven factuuradres. Betalingen dienen te worden overgemaakt naar het op de factuur vermelde bankrekeningnummer.

3.2.4 Te late betalingen: Bij niet-betaling binnen de overeengekomen betaaltermijn, behoudt UrWeb zich het recht voor om wettelijke rente in rekening te brengen over het verschuldigde bedrag vanaf de vervaldatum van de factuur. Daarnaast kunnen eventuele incassokosten worden doorberekend conform de wettelijke bepalingen.

3.2.5 Eigendomsvoorbehoud: Totdat volledige betaling is ontvangen, blijven alle geleverde goederen, diensten en bijbehorende intellectuele eigendomsrechten eigendom van UrWeb.

3.2.6 Dispuutregeling: Indien er enige betwisting is over de factuur of de geleverde diensten, dient de klant UrWeb binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk op de hoogte te stellen. Partijen zullen te goeder trouw samenwerken om tot een bevredigende oplossing te komen.

3.2.7 Annulering en Terugbetaling: In het geval van annulering door de klant vóór de aanvang van de dienstverlening, kan UrWeb eventuele betaalde aanbetalingen behouden om de gemaakte kosten te dekken.

3.3 Betalingsvoorwaarden voor B2C-transacties

3.3.1 Betaaltermijn: De klant stemt ermee in om de verschuldigde bedragen te betalen binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur, conform de wettelijke betalingsvoorwaarden zoals vastgesteld door de Belgische wetgeving.

3.3.2 Facturering en Betaling: UrWeb zal de klant een factuur sturen op basis van de overeengekomen diensten en tarieven. Facturen worden verstuurd via [e-mail/post] naar het opgegeven factuuradres. Betalingen dienen te worden overgemaakt naar het op de factuur vermelde bankrekeningnummer.

3.3.3 Te late betalingen: Bij niet-betaling binnen de wettelijke betaaltermijn, behoudt UrWeb zich het recht voor om wettelijke rente in rekening te brengen over het verschuldigde bedrag vanaf de vervaldatum van de factuur. Daarnaast kunnen eventuele incassokosten worden doorberekend conform de wettelijke bepalingen.

3.3.4 Eigendomsvoorbehoud: Totdat volledige betaling is ontvangen, blijven alle geleverde goederen, diensten en bijbehorende intellectuele eigendomsrechten eigendom van UrWeb.

3.3.5 Dispuutregeling: Indien er enige betwisting is over de factuur of de geleverde diensten, dient de klant UrWeb binnen [aantal dagen] dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk op de hoogte te stellen. Partijen zullen te goeder trouw samenwerken om tot een bevredigende oplossing te komen.

3.3.6 Annulering en Terugbetaling: In het geval van annulering door de klant vóór de aanvang van de dienstverlening, kunnen eventuele aanbetalingen worden gerestitueerd, onder voorbehoud van eventuele gemaakte kosten.

4. Levering van Diensten en Producten

4.1 Onze diensten omvatten het ontwerpen en ontwikkelen van websites, logo’s, branding books en digitale content, afhankelijk van de overeenkomst met de klant.

5. Verantwoordelijkheden en Verplichtingen

5.1 UrWeb verbindt zich ertoe om de overeengekomen diensten met zorg en professionaliteit uit te voeren.

5.2 De klant verbindt zich ertoe om tijdig en nauwkeurig alle benodigde informatie en materialen te verstrekken voor de uitvoering van de diensten.

6. Intellectueel Eigendom

6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de geleverde diensten en producten, inclusief websites, logo’s en branding materialen, blijven eigendom van UrWeb, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

7. Aansprakelijkheidsbeperking

7.1 UrWeb is niet aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van onze diensten.

8. Toepasselijk Recht en Geschillen

8.1 Op deze algemene voorwaarden is het Belgische recht van toepassing.

8.2 Geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met deze voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Antwerpen.

9. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

9.1 UrWeb behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment bij te werken. Wijzigingen worden op onze website geplaatst en de datum van de meest recente herziening wordt bovenaan vermeld.

10. Automatische verlenging en hernieuwing van jaarlijkse contracten

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt dit contract automatisch verlengd voor een initiële periode van 1 jaar na afloop van de oorspronkelijke contracttermijn. De verlengingsperiode begint op de dag volgend op de afloopdatum van het oorspronkelijke contract. Na afloop van elke verlengingsperiode wordt het contract automatisch verlengd voor opeenvolgende periodes van 1 jaar, tenzij schriftelijk opgezegd door een van de partijen.

10.2 Kennisgeving van niet-hernieuwing: Indien een van de partijen niet wenst te hernieuwen en het contract niet wenst voort te zetten, dient deze partij de andere partij schriftelijk op de hoogte te stellen van hun beslissing om niet te hernieuwen (de “niet-hernieuwingskennisgeving”) ten minste 30 dagen voor het einde van de oorspronkelijke contracttermijn.

10.3 Facturering voor verlengingsperiode: UrWeb zal de klant een factuur sturen voor de kosten van de Verlengingsperiode, en deze factuur wordt doorgaans verzonden ongeveer 30 dagen voorafgaand aan de start van de Verlengingsperiode.

10.4 Aanpassing van tarieven en voorwaarden: Bij hernieuwing van het contract kunnen de tarieven, voorwaarden en bepalingen worden aangepast door UrWeb. De klant wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van eventuele wijzigingen in tarieven of voorwaarden vóór de aanvang van de verlengingsperiode.

10.5 Annulering tijdens de verlengingsperiode: Tijdens de verlengingsperiode kan dit contract alleen worden geannuleerd door een schriftelijke kennisgeving met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen voor het einde van de verlengingsperiode.

10.6 Betaling: Klant gaat ermee akkoord dat UrWeb een factuur zal sturen voor de verschuldigde bedragen voor de verlengingsperiode, en dat deze betaling niet automatisch wordt geïncasseerd.

10.7 Bevestiging van Hernieuwing: UrWeb zal de klant op de hoogte stellen van de hernieuwing van het contract vóór de aanvang van de verlengingsperiode.

11. Duur van maandelijkse abonnementen

11.1. Initiële abonnementstermijn: De klant gaat akkoord met een initiële abonnementstermijn van minimaal één (1) jaar, beginnend op de datum van de eerste betaling.

11.2. Automatische verlenging: Na de initiële abonnementstermijn wordt het abonnement automatisch verlengd voor opeenvolgende maandelijkse termijnen, tenzij schriftelijk opgezegd door de klant.

11.3. Opzegging: De klant kan het abonnement op elk moment opzeggen na de initiële abonnementstermijn door schriftelijke kennisgeving aan UrWeb. De opzegging wordt van kracht aan het einde van de lopende maandelijkse termijn.

11.4. Eerste betaling: De klant gaat akkoord met een initiële betaling voor de eerste twee (2) maanden van het maandelijkse abonnement bij het aangaan van de abonnementsovereenkomst. Deze initiële betaling dekt de eerste maand van het abonnement en de daaropvolgende maand.

 

Chat openen
Hallo 👋
Hoe kunnen we je helpen?